Tronc rodó amb una cara llisa

Fusta per a estructura i fusteria - Tronc rodó amb una cara llisa

Es tracta de bigues per les quals s'utilitza el tronc sencer, però amb una cara plana pel seu ús en estructures que necessiten arropenjar la coberta o el sostre sobre les bigues. També són conegudes amb el nom de bigues rústiques.

Dimensions 160 mm de diàmetre
180 mm de diàmetre
220 mm de diàmetre
240 mm de diàmetre
Altres seccions sobre comanda
Acabaments Polides / Rústiques
Espècies Pi / Avet
Nota A les bigues massisses es produeixen durant el procés d’assecat esquerdes
Catàleg Veure